My Fly High Dictionary 4

 

Welcome

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
detective /dɪˈtektɪv/
детектив
missing /ˈmɪsɪŋ/
відсутній, загублений

Lesson 1 Where’s Toto?

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
clever /ˈklevə(r)/
розумний
niece ˈklevə(r)/
племінниця
nephew племінниця
племінник
friendly /ˈfrendli/
доброзичливий
helpful /ˈhelpfl/
корисний

Lesson 2 We’re getting ready!

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
laptop /ˈlæptɒp/
ноутбук
binoculars /bɪˈnɒkjələz/
бінокль
compass /ˈkʌmpəs/
компас
can opener /ˈkæn əʊpənə(r)/
консервний ніж
to need /niːd/
потребувати
diary /ˈdaɪəri/
щоденник
torch /tɔːtʃ/
ліхтарик

Lesson 3 To_need.mp3.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
well well
добре
carefully /ˈkeəfəli/
уважно
badly /ˈbædli/
погано
slowly /ˈsləʊli/
повільно
quietly /ˈkwaɪətli/
тихо
happily /ˈhæpɪli/
радісно
quickly /ˈkwɪkli/
швидко

Fly High File: Countries and nationalities

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
country /ˈkʌntri/
країна
capital city /ˈkæpɪtl ˈsɪti/
столиця
flag flag
прапор
nationality /ˌnæʃəˈnæləti/
національність
language /ˈlæŋɡwɪdʒ/
мова

Lesson 5 There was a storm.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
storm /stɔːm/
шторм
behind /bɪˈhaɪnd/
позаду
windy /ˈwɪndi/
вітряний
thunder and
lightning
/ˈθʌndə(r)/
/ˈlaɪtnɪŋ/
грім та блискавка
in front of /in frʌnt əv/
попереду

Lesson 6 We landed on a beach.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
aquarium /əˈkweəriəm/
акваріум
town hall /ˌtaʊn ˈhɔːl/
міська рада
police station /pəˈliːs steɪʃn/
відділення поліції
pet shop /ˈpet ʃɒp/
зоомагазин
museum /mjuˈziːəm/
музей
café /ˈkæˈfeɪ/
кафе

Lesson 7 Did you talk to them?

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
to notice /ˈnəʊtɪs/
помічати
blond /blɒnd/
русявий
moustache /məˈstɑːʃ/
вуса
beard /bɪəd/
борода
thin /θɪn/
худий
wavy /ˈweɪvi/
хвилястий
face /feɪs/
обличчя

Fly High File: Hurricanes

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
hurricane /ˈhʌrɪkən/
ураган
flood /flʌd/
повінь
to last /lɑːst/
тривати
to cause to cause
спричиняти
tornado /tɔːˈneɪdəʊ/
торнадо
to produce /prəˈdjuːs/
виробляти
to travel /ˈtrævl/
подорожувати
to destroy /dɪˈstrɔɪ/
знищувати
natural disaster /ˌnætʃrəl dɪˈzɑːstə(r)/
природня катастрофа

Storytime: Robinson Crusoe

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
ill /ɪl/
хворий
tool /tuːl/
інструмент
gun /ɡʌn/
пістолет
knife /naɪf/
ніж
journey /ˈdʒɜːni/
подорож
land /lænd/
суша
island /ˈaɪlənd/
острів
tent /tent/
намет
cave /keɪv/
печера
strange /streɪndʒ/
дивний
footprint /ˈfʊtprɪnt/
слід

Lesson 9 Magnus and Claudia had an accident!

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
farm /fɑːm/
ферма
cow /kaʊ/
корова
grass /ɡrɑːs/
трава
owl /aʊl/
сова
pond /pɒnd/
ставок
bull /bʊl/
бик

Lesson 10 Did they find Toto?

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
scared /skeəd/
наляканий
confused /kənˈfjuːzd/
збентежений
nervous /ˈnɜːvəs/
знервований
unhappy /ʌnˈhæpi/
нещасний

Lesson 11 Claudia couldn’t hear.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
well /ɡəʊ ˈʃɒpɪŋ/
йти на закупи
cold /kəʊld/
простуда
headache /ˈhedeɪk/
головній біль
sore throat /ˈsɔː(r) θrəʊt/
біль у горлі
earache /ˈɪəreɪk/
біль у вусі
ill /ɪl/
хворий
stomachache /ˈstʌmək eɪk/
біль у животі

Fly High File: Dinosaurs

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
continent /ˈkɒntɪnənt/
континент
plant /plɑːnt/
рослина
lizard /ˈlɪzəd/
ящірка
land /lænd/
суша
sea /siː/
море
sky /skaɪ/
небо

Lesson 13 They went through the town.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
train station /ˈtreɪn steɪʃn/
залізнична станція
road /rəʊd/
дорога
market /ˈmɑːkɪt/
ринок
castle /ˈkɑːsl/
замок
bridge /brɪdʒ/
міст

Lesson 14 How much were the tickets?

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
money /ˈmʌni/
гроші
seat /siːt/
сидіння
to search /sɜːtʃ/
шукати
carriage /ˈkærɪdʒ/
вагон
to look after /lʊk ˈɑːftə(r)/
піклуватися / доглядати
luggage /ˈlʌɡɪdʒ/
багаж

Lesson 15 I heard something!

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
stew /stjuː/
рагу
rice /raɪs/
рис
cabbage /ˈkæbɪdʒ/
капуста
steak /steɪk/
стейк
peas /piːz/
горох

Fly High File: London bus tour

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
art gallery /ˈɑːt ɡæləri/
художня галерея
church /tʃɜːtʃ/
церква
cathedral /kəˈθiːdrəl/
собор
tower /ˈtaʊə(r)/
вежа
Big Wheel /ˌbɪɡ ˈwiːl/
колесо огляду
bell /bel/
дзвін
hill /hɪl/
пагорб
street /striːt/
вулиця

Storytime: Alice in Wonderland

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
hare /heə(r)/
заєць
place /pleɪs/
місце
wine /waɪn/
вино
tea /tiː/
чай
polite /pəˈlaɪt/
чемний
wide /waɪd/
широкий
angrily /ˈæŋɡrəli/
сердито

Lesson 17 Is it yours?

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
to rescue /ˈreskjuː/
рятувати
scarf /skɑːf/
шарф
glove /ɡlʌv/
рукавичка
jacket /ˈdʒækɪt/
куртка
belt /belt/
ремінь
trainers /ˈtreɪnə(r)s/
кросівки
tie /taɪ/
краватка

Lesson 18 You don’t have to shout!

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
to arrive /əˈraɪv/
прибувати
to leave /liːv/
губити
to start /stɑːt/
починати
to lose /luːz/
загубити
to bring /brɪŋ/
приносити
to finish /ˈfɪnɪʃ/
закінчувати

Lesson 19 Dr Wild went to the bank to get some money.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
bank /bæŋk/
банк
post office /ˈpəʊst ɒfɪs/
поштове відділення
to send /send/
відправляти
to find /faɪnd/
знаходити
garage /ˈɡærɑːʒ/
гараж
to hire /ˈhaɪə(r)/
наймати

Fly High File: Clothes through the ages

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
eleventh – 11th /ɪˈlevnθ/
одинадцятий
twelfth – 12th /twelfθ/
дванадцятий
thirteenth – 13th /ˌθɜːˈtiːnθ/
тринадцятий
fourteenth – 14th /ˌfɔːˈtiːnθ/
чотирнадцятий
fifteenth – 15th /ˌfɪfˈtiːnθ/
п’ятнадцятий
sixteenth – 16th /ˌsɪksˈtiːnθ/
шістнадцятий
seventeenth – 17th /ˌsevnˈtiːnθ/
сімнадцятий
eighteenth – 18th /ˌeɪˈtiːnθ/
вісімнадцятий
nineteenth – 19th /ˌnaɪnˈtiːnθ/
дев’ятнадцятий
twentieth – 20th /ˈtwentiəθ/
двадцятий
twenty-first – 21st /ˌtwenti fɜːst/
двадцять перший
breeches /ˈbrɪtʃɪz/
бриджі
cap /kæp/
кепка
trainers /ˈtreɪnə(r)s/
кросівки
tunic /ˈtjuːnɪk/
туніка
apron /ˈeɪprən/
фартух

Lesson 21 The red van is faster!

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
van /væn/
вантажівка
motorbike /ˈməʊtəbaɪk/
мотоцикл
fire engine /ˈfaɪər endʒɪn/
пожежна машина
scooter /ˈskuːtə(r)/
скутер
helicopter /ˈhelɪkɒptə(r)/
вертоліт

Lesson 22 They are the silliest people in the word!

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
silly /ˈsɪli/
дурненький
to catch /kætʃ/
спіймати
runner /ˈrʌnə(r)/
бігун
noisy /ˈnɔɪzi/
шумний
light /laɪt/
легкий

Lesson 23 Oscar’s got the most comfortable bed!

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
expensive /ɪkˈspensɪv/
коштовний, дорогий
soft /sɒft/
м’який
comfortable /ˈkʌmftəbl/
зручний
modern /ˈmɒdn/
сучасний
dangerous /ˈdeɪndʒərəs/
небезпечний
exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/
захоплюючий
tobogganing /təˈbɒɡənɪŋ/
катання на санях

Fly High File: Planets

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
planet /ˈplænɪt/
планета
rock /rɒk/
скеля
ring /rɪŋ/
кільце
gas /ɡæs/
газ
star /stɑː(r)/
зірка
ice /aɪs/
лід
furthest
найвіддаленіший

Storytime: The Prince and the Pauper

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
palace /ˈpæləs/
замок
poor /pɔː(r)/
бідний
to beg /beɡ/
благати
gates /ɡeɪts/
ворота
soldiers /ˈsəʊldʒə(r)z/
солдати
beggar /ˈbeɡə(r)/
жебрак
rich /rɪtʃ/
багатий
servant /ˈsɜːvənt/
слуга
cheap /tʃiːp/
дешевий
pauper /ˈpɔːpə(r)/
бідняк

Lesson 25 I want to join in.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
to join in
доєднуватись
fancy dress
святкове вбрання
costume /ˈkɒstjuːm/
костюм
alien /ˈeɪliən/
чужий
superhero /ˈsuːpəhɪərəʊ/
супер герой
pop star /ˈpɒp stɑː(r)/
поп зірка

Lesson 26 He likes tobogganing!

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
ice skating /ˈaɪs skeɪtɪŋ/
катання на ковзанах
surfing /ˈsɜːfɪŋ/
серфінг
skateboarding /ˈskeɪtbɔːdɪŋ/
скейтбординг
rock climbing /ˈrɒk klaɪmɪŋ/
скелелазіння
cycling /ˈsaɪklɪŋ/
їзда на велосипеді
fishing /ˈfɪʃɪŋ/
риболовля

Lesson 27 What shall we do?

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
to use /juːz/
використовувати
to escape /ɪˈskeɪp/
втікати
to reach /riːtʃ/
дотягнутися
to borrow /ˈbɒrəʊ/
позичати
to hold /həʊld/
тримати

Fly High File: Sporting legends

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
football player /ˈfʊtbɔːl ˈpleɪə(r)/
футболіст
to score /skɔː(r)/
забити (гол)
goal /ɡəʊl/
гол
world record /wɜːd ˈrekɔːd/
світовий рекорд
Olympic flag /əˈlɪmpɪk flæɡ/
олімпійський стяг
gold medal /ˈɡəʊld ˈmedl/
золота медаль
medicine /ˈmedɪsn/
ліки
to compete /kəmˈpiːt/
змагатися
to train /treɪn/
тренуватися

Lesson 29 I’m going to phone the police!

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
to knock over /ˈnɒk əʊvə(r)/
перекидати
lamp /læmp/
лампа
curtain /ˈkɜːtn/
штора
rug /rʌɡ/
килимок
sofa /ˈsəʊfə/
диван
cushion /ˈkʊʃn/
декоративна подушка
prison /ˈprɪzn/
в’язниця

Lesson 30 Are they going to come home now?

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
to plan /plæn/
планувати
picnic /ˈpɪknɪk/
пікнік
invitation /ˌɪnvɪˈteɪʃn/
запрошення
banner /ˈbænə(r)/
святковий банер

Lesson 31 Why did they want Toto?

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
rare /reə(r)/
рідкісний
robber /ˈrɒbə(r)/
грабіжник
to steal /stiːl/
красти
jewellery /ˈdʒuːəlri/
ювелірні прикраси
valuable /ˈvæljuəbl/
цінний
painting /ˈpeɪntɪŋ/
картина
diamond /ˈdaɪmənd/
діамант

Fly High File: Duke of Edinburgh’s Award

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
award /əˈwɔːd/
нагорода
physical /ˈfɪzɪkl/
фізичний
volunteering /ˌvɒlənˈtɪə(r) ɪŋ /
волонтерство
skills /skɪls/
вміння
expedition /ˌekspəˈdɪʃn/
експедиція
photography /fəˈtɒɡrəfi/
фотографування
sewing /ˈsəʊɪŋ/
шиття
knitting /ˈnɪtɪŋ/
в’язання
DJ /ˈdiː dʒeɪ/
діджей

Storytime: The Voyages of Sindbad the Sailor

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
sailor /ˈseɪlə(r)/
матрос
voyage /ˈvɔɪɪdʒ/
морська подорож
dangerous /ˈdeɪndʒərəs/
небезпечний
captain /ˈkæptɪn/
капітан
ship /ʃɪp/
корабель
wood /wʊd/
дерево
afraid /əˈfreɪd/
наляканий

Lesson 33 Jack has disappeared.

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
to disappear /ˌdɪsəˈpɪə(r)/
зникати
to explain /ɪkˈspleɪn/
пояснювати
to return /rɪˈtɜːn/
повертатися
hot air balloon /ˌhɒt ˈeə bəluːn/
повітряна куля
trip /trɪp/
подорож

Lesson 34 Have you seen these photos?

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
horse riding /ˈhɔːs raɪdɪŋ/
верхова їзда
camping /ˈkæmpɪŋ/
кемпінг
canoeing /kəˈnuːɪŋ/
плавання на байдарці
Chinese /ˌtʃaɪˈniːz/
китайський
restaurant /ˈrestrɒnt/
ресторан

Lesson 35 I haven’t brushed Oscar yet!

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
to brush /brʌʃ/
розчісувати (щіткою)
to polish /ˈpɒlɪʃ/
полірувати
to change /tʃeɪndʒ/
перевдягатись

Fly High File: The Arctic and Antarctic

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
North Pole /ˌnɔːθ ˈpəʊl/
Північний полюс
South Pole /ˌsaʊθ ˈpəʊl/
Південний полюс
Arctic /ˈɑːktɪk/
Арктика
Antarctic /ænˈtɑːktɪk/
Антарктика
scientist /ˈsaɪəntɪst/
науковець
light /laɪt/
світлий
dark /dɑːk/
темний
polar bear /ˈpəʊlə beə(r)/
полярний ведмідь
walrus /ˈwɔːlrəs/
морж
seal seal
тюлень
fox /fɒks/
лисиця

Teacher’s Day

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
Ancient Greece /ˌeɪnʃənt ɡriːs/
Стародавня Греція
wax /wæks/
віск
stick /stɪk/
палиця
wrestling wrestling
боротьба
strict /strɪkt/
строгий
to hit /hɪt/
вдаряти

Valentine’s Day

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
message /ˈmesɪdʒ/
повідомлення
rose /rəʊz/
троянда
violet /ˈvaɪələt/
фіалковий
heart /hɑːt/
серце

The Queen’s Birthday

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
gun salute /ɡʌn səˈluːt/
салют з рушниці
garden /ˈɡɑːdn/
сад
midday /ˌmɪdˈdeɪ/
полудень
parade /pəˈreɪd/
парад

Life in Ukraine: Holidays

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
Independence Day /ɪndɪˈpend(ə)ns deɪ/
День Незалежності
Knowledge Day /ˈnɒlɪdʒ deɪ//
День Знань
Constitution Day /kɒnstɪˈtjuːʃ(ə)n deɪv/
День Конституції
to take part /ˈteɪk pɑːt/
приймати участь

Life in Ukraine: Travel

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
to prefer /prɪˈfɜː/
надавати перевагу
capital /ˈkæpɪt(ə)l/
столиця

Video lesson 1: Party time

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
landmark /ˈlændmɑːk/
орієнтир, пам’ятка
Tower Bridge /ˈtaʊə brɪdʒ/
Тауерський Міст
Taj Mahal /tɑːdʒ məˈhɑːl/
Тадж Махал
replica /ˈreplɪkə/
репліка, точна копія

Video lesson 2: Types of homes

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
to take down /teɪkˈdaʊn/
розбирати
to float /fləʊt/
плавати, триматися
на поверхні
luxurious /lʌɡˈzjʊəriəs/
розкішний
floating house /ˈfləʊtɪŋ haʊs/
будинок на воді
narrow boat /ˈnærəʊ bəʊt/
вузький човен
tent /tent/
намет
yurt /jɜːt/
юрта
sea view /siːˈvjuː/
вид на море
solar panel /ˈsəʊlə ˈpænl/
сонячна батарея
hostel /ˈhɒstl/
гуртожиток
cargo ship /ˈkɑːɡəʊ ʃɪp/
торговельне судно
herd /hɜːd/
стадо

Video lesson 3: New family

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
human /ˈhjuːmən/
людина
in the wild /ɪn ðəˈwaɪld/
в дикій природі
to bring up /brɪŋ ˈʌp/
виховувати,
вигодовувати
to feed /fiːd/
годувати
to save /seɪv/
рятувати
rhino /ˈraɪnəʊ/
носоріг

Video lesson 4: School life

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
remote /rɪˈməʊt/
віддалений
skyscraper /ˈskaɪskreɪpə/
хмарочос

Video lesson 5: Lovely pets

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
elderly home /ˈeldəli həʊm/
будинок пристарілих
guinea pig /ˈɡɪni pɪɡ/
морська спинка
pregnant /ˈpreɡnənt/
вагітна
lamb /læm/
ягня

Video lesson 6: Toys

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
to go
kitesurfing
/ɡəʊ ˈkaɪt
ˌsɜː.fɪŋ/
займатись
кайтсерфінгом
surfer /ˈsɜːfə/
серфінгіст
to pump /pʌmp/
накачувати

Ukrainian folk tales: Good Word

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
once upon
a time
одного разу / якось
relative /ˈrelətɪv/
родич
to treat /triːt/
пригощати
nephew /ˈnefjuː/
племінник
mean /miːn/
підлий
nasty /ˈnɑːstɪ/
неприємний
harmful /ˈhɑːmfʊl/
шкідливий,
небезпечний
jealous /ˈdʒeləs/
заздрісний
quarrel /ˈkwɒr(ə)l/
сварка, суперечка

Ukrainian folk tales: The Mouse and the Kitten

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
several /ˈsev(ə)r(ə)l/
кілька, декілька
tightly /ˈtaɪtlɪ/
міцно
to scold /skəʊld/
сварити

Ukrainian folk tales: I am sorry

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
to steal /stiːl/
красти
to play a prank
пожартувати
meadow /ˈmedəʊ/
луг, поляна
heavy rain /ˈhevɪ/
сильний дощ
delighted /dɪˈlaɪtɪd/
радісний,
задоволений

Ukrainian folk tales: Two Squirrels

Слово Транскрипція Прослухати Переклад
to scare /skeə/
лякати
to go by
проходити, минати
(про час)